VÅRT VALPROGRAM

Valmanifest för Ölandspartiet

Det här vill vi verka för under valperioden 2018 - 2022:

     

STARKT FÖRBÄTTRAD ÄLDREOMSORG MED EXTRA GULDKANTER

 • Rätt till minst en timmes ledsagad valfri promenad per dag på våra äldreboenden för de som så önskar
 • Valfrihet mellan minst två rätter vid dagens huvudmål på våra äldreboenden, där – åtminstone vid helgmåltider – även vin och öl ska serveras till de som så önskar. Så även bubbel resp. nubbe vid speciella tillfällen och det ska då ingå
 • Utökad kompetent personalstyrka med bra arbetsförhållanden som ger mindre stress bland personalen och höjer kvalitén på omsorgen. T ex 6-timmarsdag med bibehållen heltidslön, mindre chefsbyten och mer kontinuitet

ÖKAT STÖD FÖR MÄNNISKOR MED NEDSATT FUNKTION

 • Funktionsnedsatta måste få det stöd som de är i behov av för att kunna leva ett så bra och normalt liv som möjligt
 • De som arbetar inom så kallad daglig verksamhet måste få något som liknar lön för sitt utförda arbete


SKOLOR OCH FÖRSKOLOR - DÄR DE BEHÖVS

 • Slå vakt om befintliga skolor och förskolor
 • Satsa på mellanstadieskolorna runt om i kommunen och återför årskurs 6 dit
 • Att successivt bygga upp ny lågstadieskola i Runsten – och senare kanske kunna utöka med mellanstadium där
 • Återinföra pedagogiska måltider på grundskolans alla nivåer, där lärare får fri skolmat när de äter tillsammans med eleverna
 • Begränsa barngruppernas storlek i förskolan
 • Låta äldre syskon kunna få vara kvar i förskolan minst 15 timmar per vecka vid föräldraledighet p g a nytt litet syskon


VÄSENTLIGT FÖRBÄTTRAD KOLLEKTIVTRAFIK

 • Skapa kollektivtrafik värd namnet på norra Öland och östra sidan – med möjlighet att resa även på kvällen och under helgerna
 • Busstrafik till och från Borgholm och Löttorp på kvällstid som fungerar så att föräldrar inte behöver skjutsa så mycket i samband med olika fritidsaktiviteter.
 • Utökad närtrafik
 • Möjlighet att arbetspendla med bussar som går direkt utan stopp mellan norra Öland och Kalmar
 • Snabb åretruntfärja över norra delen av sundet och möjlighet att arbetspendla till KLT-taxa eller jämförbar taxa mellan norra Öland och Oskarshamn
 • Återskapa och utveckla färjetrafik mellan Öland och Gotland


ALLMÄNT UNDERLÄTTA TILLVARON FÖR ÄLDRE SAMT SKAPA ÖLAD TRYGGHET FÖR ALLA - LÅTA HELA KOMMUNEN FÅ LEVA

 • Att 65-plussare ses som den tillgång och resurs i samhällslivet som de är
 • Automatisk rätt till färdtjänst – utan behovsprövning – från och med det år man fyller åttio
 • Att KLT:s seniorkort - som nu är på försök under två år – blir permanent
 • Tillgång till helikopterambulans för ökad trygghet för norra Öland
 • Närpolis i Löttorp samt utökad polisbemanning i Borgholm
 • Slå vakt om hälsocentral och barnavårdscentral i Löttorp
 • Återgång till stationär tandvård i Löttorp
 • Stöd för lanthandeln
 • Slutförande av beslutade åtgärder för norra Öland, t ex utlokalisera en del kommunal administration till norra Öland och börja utveckla Åkerbobadet


MER DEMOKRATI, MEDBORGARINFLYTANDE OCH ÖPPENHET

 • Slå vakt om öppna och webbsända möten från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och samtliga nämnder och låta Borgholm bli ett föredöme som öppen kommun
 • Skapa en digital medborgarpanel – öppen för alla kommuninnevånare som vill vara med – där opinionen bland medborgarna lätt kan avläsas innan politikerna ska ta beslut i olika frågor och att medborgarnas åsikt respekteras
 • Behålla nuvarande möjlighet för kommunmedborgarna att väcka medborgarförslag och få dessa behandlade – fast snabbare!


BOSTÄDER FÖR UNGDOMAR OCH PIGGA ÄLDRE MED NORMAL PLÅNBOK - ETT STORT BEHOV

 • Aktiv markanvändningspolitik för att motverka dyra bostadsrätter och skapa hyresbostäder där alla har råd att bo
 • Skapa seniorboenden för pigga pensionärer med helt vanliga ekonomiska förhållande som vill ha mer gemenskap där de bor, gärna med nära till mataffärer, butiker, möteslokaler etc och i attraktiv miljö


UNGDOMAR VÅR FRAMTID - FÅR INTE GLÖMMAS

 • Bättre öppettider och utnyttjande av våra ungdomsgårdar och fler olika ungdomsaktiviteter
 • Vår kommun ska vara sådan att våra unga känner längtan tillbaka hit och vill kunna bosätta sig här efter avslutad utbildning på fastlandet och vill låta sina egna barn få växa upp här


MODERN INFRASTRUKTUR ETT MÅSTE

 • Garanterat bredband till samma kostnad oavsett var i kommunen som man bor


STÄRKT NÄRINGSLIV, BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT OCH ÖKAD TILLGÅNG PÅ ARBETSPLATSER

 • En välkomnande kommun med mindre krångel och färre onödiga avgifter
 • En samlad och förenklad hantering för de tillstånd som kan behövas vid etablering
 • Bättre utformade upphandlingar för att möjliggöra för våra egna företag att lämna anbud och vinna hem uppdrag
 • Återförande av försäkringskassa, skattekontor och en arbetsförmedling värd namnet till Borgholm
 • Att det åter blir ett bankkontor i Löttorp
 • Etablering av någon statlig myndighet eller institution i vår kommun


MILJÖ, KULTUR, HISTORISKT ARV OCH LOKAL SAMHÖRIGHET - VÄRDEN ATT SLÅ VAKT OM

 • Att kommunens beslutsfattare i samspel med kommunmedborgarna värnar om Ölands natur- och kulturvärden vid all planering, som t ex

* att Rällaskogen värnas för friluftslivet och skyddas från exploateringsingrepp

* att inte låta Sveaskog och Länsstyrelsen härja fritt i Böda Kronopark, vid Byrum Sandvik eller i Slottsskogen

 • Att kommunens byggnader kommer bättre till nytta och glädje, t ex

* att låta hela Kronomagasinet bli ett kulturhus för alla och inte bara vara delvis utnyttjat

* att göra något spännande för allmänheten av Vasahuset samt

* att låta föreningen Ölands Järnväg få göra ett järnvägsmuseum av banvaktarstället Lyckås

 • Att själva Borgholm – i likhet med flera andra f d städer – åter officiellt ska kallas stad
 • Att sockengemenskaperna ute i bygderna värnas, att sockenbegreppet stärks samt att kommunala sockenträffar anordnas i alla socknar i vår kommun så snart som sockenborna där så begär